กทพ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน ๔ ปี หรือเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน โดยผู้สนใจจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน ๕๘ ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ และสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัคร รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th โทร. ๐๒-๕๗๙-๐๐๔๕, ๐๒-๙๔๐-๑๑๕๓, ๐๒-๕๕๘-๙๘๐๐ ต่อ ๑๐๕๔-๑๐๕๕, ๒๐๕๔, ๒๐๕๗-๒๐๖๑

 

กทพ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ) (4.3 MiB, 168 downloads)

ข่าวและภาพ   โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.