กทพ. ได้จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (16 ก.ค.63)

กทพ. ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม แก่สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานระบายน้ำ กทม. ซึ่งทีมจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ และขุดลอกบริเวณบึงพระราม 9 รวมถึงเติมสิ่งของอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ปันสุขภายในชุมชนฯ ระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

Comments are closed.