กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อย่างต่อเนื่อง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถีอย่างต่อเนื่อง โดย กทพ.มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และ ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสาธารณชน โดยปฏิบัติงานอย่างจริงจังในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 ทำให้ กทพ. ได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

311ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.