กทพ. ได้รับความเห็นชอบจาก คนร.ให้นำโครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

กทพ. ได้รับความเห็นชอบจาก คนร.ให้นำโครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทาง ๑๙ กม. งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท ว่า ขณะนี้ผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เหลือแต่การออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งขณะนี้คืบหน้ากว่า ๘๐% แล้ว ส่วนรูปแบบการลงทุนนั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำลังพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการใช้เงินกู้และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสตรักเจอร์ฟันด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยภายในสิ้นปีนี้จะสามารถเปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้และคาดการณ์ว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในระหว่างเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้เห็นชอบให้โครงการทางด่วนสายนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)


นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า หลักการสำคัญตามแนวคิดในการสร้างความโปร่งใสสำหรับโครงการก่อสร้างภาครัฐขององค์กร CoST คือการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงได้และเข้าใจได้โดยง่าย และการจัดให้มีระบบในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มความคุ้มค่าและการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยผลการดำเนินการของ กทพ. สำหรับโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนั้น คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ให้นำโครงการฯ เข้าร่วมโครงการ CoST และต่อมา กทพ. ได้มีหนังสือแจ้ง สคร. เพื่อขอนำโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ CoST และ สคร. ได้มีหนังสือแจ้ง กทพ. ว่าคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้เห็นชอบให้ เข้าร่วมโครงการ และล่าสุด กทพ. ได้มีคำสั่งการทางพิเศษที่ ๒๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)


นายณรงค์ฯ กล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่ กทพ. ต้องเร่งผลักดันโครงการดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบัน ทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณดาวคะนองเป็นเส้นทางหลักสายหนึ่งในการเดินทางเข้าใจกลางเมืองโดยต้องผ่านสะพานพระราม ๙ เพียงสะพานเดียว ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมาก และสะพานมีอายุการใช้งานนานกว่า ๓๐ ปี หากต้องปิดซ่อมเพื่อปรับปรุงจะส่งผล กระทบด้านการจราจรอย่างมาก ดังนั้น โครงการนี้จะสร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานพระราม ๙ เดิม ถือเป็นสะพานสำรองกรณีต้องปิดซ่อมและเพื่อเป็นการรักษาอายุการใช้งานของสะพานพระราม ๙ รวมถึงแบ่งเบาการจราจรอีกด้วย ประกอบกับโครงการมีปัญหาการเวนคืนที่ดินค่อนข้างน้อยเพียงแค่ ๖ ไร่ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่มากเนื่องจากใช้ที่ดินเดิมของ กทพ. รวมทั้งยังลดปัญหาการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ถนนพระราม ๒ และบริเวณใกล้เคียงได้ เป็นอย่างดี “สำหรับแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นที่ กม.10+700 ถนนพระราม ๒ เป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจรสร้างซ้อนทับบนทางด่วนขั้นที่ ๑ จนถึงถนนพระราม ๓ ใกล้แยกต่างระดับบางโคล่และบรรจบกับทางด่วนขั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะสร้างสะพานใหม่ขนานกับสะพานพระราม ๙ ขนาด ๘ ช่องจราจร ใช้เวลา ๓๙ เดือน วางแผนเริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๓” นายณรงค์ฯ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในท้ายที่สุด

แชร์

Comments are closed.