กทพ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564

🏆 กทพ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 🤵🏻

⭐️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งได้พิจารณามอบรางวัลให้กับองค์กรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 159 องค์กร  โดย กทพ. ได้ยึดหลักการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ กทพ. ได้จัดทำข้อมูล เพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรคุณธรรมดังกล่าว

✅ จากผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ซึ่ง กทพ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 แสดงให้เห็นถึง กทพ. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานภายในที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินงานจนเกิดความร่วมมือกันภายในองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานของ กทพ.


กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.