กรมการพัฒนาชุมชน

         เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๑๐ คนโดยมี นายศิริพงษ์ ทรัพย์บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการนี้นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. สำนักงานใหญ่ จตุจักร โดยได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

12647040 568543749960533 1116947154338586329 N

 

Comments are closed.