กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนงานบริการด้านสิทธิบัตร (Patent e-Service) 2 ระบบ

💁‍♀️ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนงานบริการด้านสิทธิบัตร (Patent e-Service) 2 ระบบ 👉👉

1. ระบบแจ้งเตือนชุดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้ว และอยู่ในช่วงเวลาคัดค้าน
คลิก

2. ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครองในอีก 5 ปี ข้างหน้า
คลิก

🎯🎯โดยทั้งสองระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
www.ipthailand.go.th

Comments are closed.