กรมทางหลวงชนบท

        วันนี้ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และร่วมหารือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายคึกฤทธิ์  กวางแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อให้การฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  ในการนี้ นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Comments are closed.