กรมประมง ประจำปี 2557

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่บุคลากรกรมประมง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ

Img75012014 11 19546c5cc9f2695 Small

Comments are closed.