กรมประมง ประจำปี 2562

            เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายรัชดา  ผลกระโทก  หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงส่วนกลาง  เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ

Comments are closed.