กรมประมง

               เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร  และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเรื่อง ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

52305bd651c52 Small

Comments are closed.