กรมประมง

             วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้บริหารของกรมประมง โดย นางสาวจารุวรรณ ลักษณะเกียรติ หัวหน้ากลุ่มห้องสมุด/เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประมง  พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการฯ  ในการนี้ นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน

 

Comments are closed.