กรมพลศึกษา

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 กรมพลศึกษา ได้นำบุคลากร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี นายชาญวิทย์  ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร ๑ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) เนื่องจากกรมพลศึกษาได้พิจารณาเห็นว่าการทางพิเศษฯ เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับเรื่องการบริหารจัดการ โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงคมนาคม ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี 2555  ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร  ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ การทางพิเศษฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ ให้การต้อนรับ โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น ๒ อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) และทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

52306595ebb2d Small

Comments are closed.