กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556

            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร และคณะ ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรมวิชาการเกษตรต่อไป

520c4ea8170ce

Comments are closed.