กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2557

               เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  เวลา 08.00-17.00 น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ  พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” “ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” และ “แนวคำวินิจฉัจการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” ในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้เแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร จำนวน 100  คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

 

2014 07 2153cc87a7ead1c Medium

Comments are closed.