กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI – CARD 2021)

💥 กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI – CARD 2021) 💥

       🎯วันนี้ (29 เมษายน 2564) คณะผู้วิจัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI – CARD 2021) “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” โดยมี ผศ. ดร.เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน (Chair) ในกลุ่มบทความ การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม เวลา 13.45-15.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) การทางพิเศษฯ จตุจักร โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) Zoom Meeting โดยมีผลงานนำเสนอจำนวน 5 บทความ ประกอบด้วย

👉1) เรื่อง การพัฒนาระบบการค้นหาป้ายทะเบียนจากข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยวิธี Map Reduce โดย นายธวัชชัย รักษาชาติ วิศวกร 5 กองวิจัยและพัฒนา นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร และนายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา

👉2) เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแนะนำการวางกรวยยางและอุปกรณ์แจ้งเตือนในการปฏิบัติงานบนทางพิเศษ โดย นายอุดมโชค สุริยะจรัสแสง วิศวกร 6 กองวิจัยและพัฒนา นายปิยภัค มหาโพธิ์ วิศวกร 5 กองวิจัยและพัฒนา นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร และนายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา

👉3) เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดเกิดอุบัติเหตุกับบริเวณจุดติดขัดที่ส่งผลให้เกิดจราจรติดขัดสะสมบนทางพิเศษ โดย นางสาวเสาวนี ศรีสุวรรณ วิทยากร 6 กองวิจัยและพัฒนา นายธวัชชัย รักษาชาติ วิศวกร 5 กองวิจัยและพัฒนา นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร และนายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา

👉4) เรื่อง การพัฒนา Mobile Application เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านจราจรบนทางพิเศษ โดย นางสาวทักษิณา กรไกร วิศวกร 6 กองวิจัยและพัฒนา นายธวัชชัย รักษาชาติ วิศวกร 5 กองวิจัยและพัฒนา นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร และนายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา

👉5) เรื่อง ระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ โดย นายเกื้อกูล เอี่ยมชูแสง วิทยากร 4 กองวิจัยและพัฒนา นางสาวนันทวรรณ พิทักษ์พานิช หัวหน้าแผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน และนายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา

📌 การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI – CARD 2021 จัดโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) เป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานและนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายพื้นที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งสามารถนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่จะได้รับการคัดเลือกได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2021 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI


📤 ที่มาข้อมูล : กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แชร์

Comments are closed.