การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไก้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.