การจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน ๘๗ ตัว

เลขที่ กจด.ป.๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Oops ! You forgot to select a pdf file.

Oops ! You forgot to select a pdf file.

Comments are closed.