การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๓ ด่าน (ด่านฯ เพชรบุรี ด่านฯ พระราม ๔(๑) และด่านฯ พระราม ๔ (๒))

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.