การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบริเวณทางขึ้น-ลง (ช่วง กม.๓๐+๖๐๐ ถึง กม.๓๑+๔๐๐ บนทางด่วนเฉลิมมหานคร ทั้ง ๒ ทิศทาง)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.