การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๓ ด่าน (ด่านฯ เพชรบุรี ด่านฯ พระราม ๔(๑) และด่านฯ พระราม ๔ (๒))

ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
Comments are closed.