การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบายระบายน้ำทางด่วนเฉลิมมหานคร ช่วง กม. 21+286 ถึง กม. 20+475 และช่วง กม. 21+816 ถึง กม. 21+629 ทิศทางดาวคะนอง+ทาเรือ ช่วง กม. 21+629 และช่วง กม. 22+064 ถึง กม. 22+450 ทิศทางท่าเรือ+ดาวคะนอง

ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
Comments are closed.