การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบายระบายน้ำทางด่วนเฉลิมมหานคร ช่วง กม. 21+286 ถึง กม. 20+475 และช่วง กม. 21+816 ถึง กม. 21+629 ทิศทางดาวคะนอง+ทาเรือ ช่วง กม. 21+629 และช่วง กม. 22+064 ถึง กม. 22+450 ทิศทางท่าเรือ+ดาวคะนอง

เลขที่ กจด.๓๐/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น


Comments are closed.