การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางด่วนเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.