การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี (กม.๒๐+๐๐๐ ถึง กม.๓๕+๐๐๐)

กจด.ปจ.๑๐๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ยื่นวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น

Comments are closed.