การจ้างงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับระบบงานสำนักงาน (Back Office)

กจด.ปจ.๙๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ยื่นวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น

Comments are closed.