การจ้างงานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM)

เลขที่กจด.ป ๑๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Oops ! You forgot to select a pdf file.

Oops ! You forgot to select a pdf file.

Comments are closed.