การจ้างจัดทำกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของ กทพ. (Official Page) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๔ เดือน)

ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.