การจ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๘๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑ กันยายน ๒๕๖๔


Comments are closed.