การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๖๘/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.