การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.