การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

กจด.ปจ.๘๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

Comments are closed.