การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติสำหรับรถ กทพ.ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๗๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.