การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.