การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และอาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๘๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.