การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๙๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๗ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.