การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานสื่อสารและกู้ภัยปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๖๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.