การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.