การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๑/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.