การจ้างดุแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.