การจ้างดูและบำรงุรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.