การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช ต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.