การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๗๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.