การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของกทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.