การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.