การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ระยะยาว ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.