การจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicle infrastructure)

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.