การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วางแผน การสื่อสารการตลาดดำเนินการและประเมินผลโครงการรณรงค์การลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เพื่อเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) (Easy Pass Plus Campaign)

ประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.