การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ระยะยาว ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.