การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรภายใต้กรอบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.